توبیخ کتبی رحمتی از سوی کمیته انضباطی | یک دنیا خبر