عکس:2 پرسپولیسی سابق تماشاگر دیدار ایران و ویتنام | یک دنیا خبر