نگاهی آماری به دیدار دو تیم ایران-ویتنام | یک دنیا خبر