پیراهنی جالب بر تن هوادار ایرانی حاضر در ورزرشگاه آل نهیان | یک دنیا خبر