طعنه عجیب کی روش به پرسپولیسی شدن فوق ستاره! | یک دنیا خبر