کی روش از کوره در رفت/بازیکن اشتباهی تعویض شد! | یک دنیا خبر