بحران مصدویت در مادرید به پدیده برزیلی هم رسید | یک دنیا خبر