پوشش زنده/ تا دقیقه ۷۵: ایران ۲ - ویتنام صفر/سردار دومین گل را زد | یک دنیا خبر