مشارکت 58 هزار دانشجو برای کمک به محرومان در اردوهای جهادی امسال | یک دنیا خبر