نمایش توانمندی های برجسته فناوران اصفهانی در حوزه سلامت | یک دنیا خبر