فرهنگ سازی مطلوبی در حفظ محیط زیست انجام نگرفته است | یک دنیا خبر