تراژدی، گونه غالب نمایش‌های جدید این هفته | یک دنیا خبر