حضور «ادی مورفی» در «سفر به آمریکا۲» | یک دنیا خبر