پیروزی ایران در نیمه نخست برابر ویتنام | یک دنیا خبر