خوش و بش پیش از آغاز بازى کى روش و سرمربى ویتنام مورد توجه AFC | یک دنیا خبر