رئیسی در معاونت بهداشت وزارت بهداشت ابقا شد | یک دنیا خبر