بحران مسکن در عربستان چهل و سه ساله شد | یک دنیا خبر