فرمانده سابق ناتو: ایجاد منطقه حائل فیزیکی در شمال سوریه لازم است | یک دنیا خبر