رئیس مجلس افغانستان خواستارفشار نظامی بر طالبان برای صلح شد | یک دنیا خبر