تعامل بانک‌ها با صنایع تولیدی باید افزایش یابد | یک دنیا خبر