نخستین پارک فناوری سلامت در اصفهان افتتاح شد | یک دنیا خبر