افزایش 40 درصدی در اکتشاف معادن جنوب کرمان | یک دنیا خبر