درخشش فوق العاده جانشین جباروف ؛ غوغای ستاره نوظهور شفر در خط استقلال | یک دنیا خبر