شک و تردید در مورد نیت واقعی "ترامپ": آیا آمریکا واقعا نیروهایش از سوریه را خارج می کند؟ | یک دنیا خبر