این فرد توانسته 'سردار قاسم سلیمانى' را شکست دهد! | یک دنیا خبر