200 میلیون دلار به طرح های آبخیزداری اختصاص یافت | یک دنیا خبر