بمب تبریز کی منفجر می‌شود؛ اسم‌های بزرگ در تبریز | یک دنیا خبر