پاسکاری‌های کوتاه و بلند و شوتزنی در دستور کار پرسپولیسی ها | یک دنیا خبر