سهرابیان با آمادگی کامل در تمرینات استقلال | یک دنیا خبر