11 تای ایران مقابل ویتنام؛ 3 تغییر نسبت به دیدار با یمن | یک دنیا خبر