سخنان فلسفی سوشا مکانی همراه با ژست زمستانی! | یک دنیا خبر