محرومیت سنگین برای مهاجم بایرن مونیخ | یک دنیا خبر