روحانی که خلع لباس و به زندان محکوم شد | یک دنیا خبر