پاپمپئو دیدارهایش با مقامات اماراتی را "مثمر ثمر" خواند | یک دنیا خبر