بولسونارو به دنبال روابط تجاری آزاد با جهان | یک دنیا خبر