یارانه» کودکان بازمانده از تحصیل افزایش می‌یابد | یک دنیا خبر