تفاهم وزراء برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس | یک دنیا خبر