درخواست پرداخت زیان ۲۳ هواپیمای توپولف زمین‌گیر شده | یک دنیا خبر