پیوند میان موزه‌های تهران در میدان مشق دوباره ایجاد شد | یک دنیا خبر