پرداخت ۱۵ هزار میلیارد به دو خودروساز/ ۸۰ درصد تولید خودروسازان برای ایفای تعهدات | یک دنیا خبر