کاردار لهستان به وزارت خارجه فراخوانده شد | یک دنیا خبر