کاروان میلان برای برگزاری سوپرکاپ ایتالیا به عربستان رسید | یک دنیا خبر