عکس: کریم انصاری فرد در کنار نامزد خارجی اش | یک دنیا خبر