محدودیت در تأمین مواد اولیه، مسبب تأخیر سایپا | یک دنیا خبر