یوسفیان‌ملا توضیح داد:چرا کشور به توسعه نرسیده است؟ | یک دنیا خبر