سال آینده در تامین پنبه دچار مشکل می‌شویم | یک دنیا خبر