قرارگاه خاتم 2700 تخت بیمارستانی را در دست احداث دارد | یک دنیا خبر