اهمیت طراحی مطالعات کاربردی درباره "کووید-۱۹" در ایران | یک دنیا خبر