احتمال تمدید ترم دانشگاه‌ها در صورت تداوم تعطیلی‌ها | یک دنیا خبر