تشکر چند تن از سیاست‌مداران و چهره‌ها از وزیر بهداشت | یک دنیا خبر